Pylon mit Strube Logo

Privacyverklaring

Wij zijn erg blij met uw bezoek aan onze website en uw belangstelling in onze onderneming. Wij vinden de bescherming van uw gegevens uiterst belangrijk. Met de volgende informatie over gegevensbescherming willen wij u erover informeren, voor welke doeleinden en in welke omvang wij uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website verzamelen of verwerken, en hoe wij uw privésfeer beschermen als u ons uw gegevens ter beschikking stelt.


1. Verantwoordelijkheid

De Strube D&S GmbH, Hauptstraße 1, 38387 Söllingen, Duitsland, is exploitant van deze website en verantwoordelijke in de zin van art. 4 alinea 7 AVG verantwoordelijk voor de naleving van de geldende regels inzake gegevensbescherming.

De persoonsgegevens van onze gebruikers worden verwerkt met inachtneming van de relevante voorschriften, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse wet inzake telemedia (TMG). Alle persoonsgegevens worden alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verworven en niet langer dan noodzakelijk bewaard.


2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn specifieke informatie over persoonlijke of zakelijke details van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijv. naam, geboortedatum en contactgegevens).


3. Website

In beginsel kunt u onze webpagina’s gebruiken zonder uw persoonsgegevens op te geven. Voor bepaalde toepassingen kan het echter nodig zijn, dat u ons uw gegevens verstrekt. Daarom kunt u bij het gebruik van onze website, als u uw gegevens niet verstrekt, te maken krijgen met beperkingen.

Zodra u onze website bezoekt, slaan onze webservers tijdelijk elk bezoek op in een protocolbestand. Hierbij kunnen de volgende gegevens worden geregistreerd en tot en met automatische wissing worden opgeslagen: o.a. IP-adres, datum en tijd van het bezoek, hoeveelheid verzonden informatie, meldingen over het succes van het oproepen van de website, herkenningsdata van het gebruikte browser- en besturingssysteem, de webpagina van waaruit het bezoek plaatsvindt alsook het IP-adres van uw provider voor internettoegang. De verwerking van deze gegevens vindt plaats voor het doel, het gebruik van de website mogelijk te maken, de systeembeveiliging, de technische administratie, de netinfrastructuur, alsook de optimalisatie van het internetaanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 al. 1 pag. 1 lid f AVG.


4. Overige gegevensverzameling

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw persoonsgegevens (bijv. voornaam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) indien er een zakenrelatie, bijv. in het kader van een abonnement of een opdracht, bestaat of moet worden vastgesteld alsook bij de inhoudelijke vormgeving en wijziging van de zakenrelatie. Bovendien verwerken wij uw persoonsgegevens alleen, als u ons deze hebt verstrekt voor de registratie op onze website en ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Verder verzamelen, bewaren en verwerken wij uw persoonsgegevens als u zich via een sollicitatie- of contactformulier, jobportal alsook door het versturen van een e-mail tot ons wendt, indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw aanvragen en correspondentie. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden meteen gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor dit doel, tenzij er wettelijke bewaarplichten zijn.


5. Contactformulier

Als u ons contactformulier gebruikt en ons via het formulier een aanvraag stuurt, worden de gegevens die u daarbij opgeeft alsook de door u vermelde contactgegevens voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen door ons opgeslagen. De gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn opgegeven, is uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a AVG), die u hebt gegeven door het vakje in het contactformulier aan te vinken. U kunt deze toestemming op elk moment zonder opgaaf van redenen via het bovenstaande adres of elektronisch (bijv. per e-mail) herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u invult op het contactformulier worden bij ons bewaard totdat u verzoekt dat ze worden gewist, tot ontvangst van het bezwaar of nadat het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. als de bewerking van de aanvraag is afgesloten).  De wettelijke bepalingen, zoals in het bijzonder de bewaartermijnen, worden daardoor niet beïnvloed.


6. Newsletter

Op onze website hebt u de mogelijkheid zich aan te melden voor onze kosteloze newsletter. Voor de verzending van de newsletter is het alleen verplicht uw e-mailadres op te geven. We stellen het op prijs als u daarnaast uw naam opgeeft. Indien u ons uw naam meedeelt, wordt deze informatie gebruikt om de newsletter te personaliseren. De door u opgegeven gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Voor de aanmelding voor onze newsletter gebruiken wij een zogenoemde ‘double-opt-in-procedure'. Dat wil zeggen dat wij u, nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, een bevestigingsmail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de newsletter wilt ontvangen. Als u niet binnen 24 uur op de link in de bevestigingsmail klikt, wordt uw aanmelding automatisch gewist.

Indien u uw verzoek na de ontvangst van de newsletter bevestigt, bewaren wij uw gegevens totdat u zich afmeldt voor de newsletter of uw toestemming intrekt. De opslag heeft alleen als doel, u de newsletter te kunnen zenden. Verder bewaren wij telkens bij aanmelding en bevestiging uw IP-adressen en het tijdstip, om misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen voorkomen.

Uw toestemming voor het versturen van de newsletter kunt u op elk moment herroepen. Door te klikken op de link in elke newsletter (zie voetnoot) alsook in de bevestigingsmail voor de aanmelding, alsook per e-mail naar datenschutz@strube.net kunt u uw toestemming herroepen.

In het geval dat u uw toestemming intrekt of zich afmeldt voor de newsletter, worden uw gegevens uit de newsletter-mailinglist verwijderd en daarna volledig verwijderd. Indien wij uw contactgegevens (naam en e-mailadres) ook in het kader van overige zakelijke relaties van u hebben verzameld, gelden in dat verband de respectieve bewaartermijnen.


7. Versturen van de newsletter via Mailingwork

Deze website gebruikt Mailingwork voor het verzenden van newsletters. Aanbieder is de Mailingwork GmbH, Schönherrstraße 8, Gebäude 10d, Eingang N, 09113 Chemnitz, Duitsland. Mailingwork is een dienst waarmee het verzenden van newsletters kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De data die u invoert met het oog op de newsletter (bijv. e-mailadres), worden op de servers van Mailingwork in de EU opgeslagen.

Onze newsletters die we hebben verstuurd met Mailingwork, maken het voor ons mogelijk het gedrag van de ontvangers van de newsletter te analyseren. Hierbij kan o.a. worden geanalyseerd hoeveel ontvangers het bericht in de newsletter hebben geopend en hoe vaak welke link in de newsletter is aangeklikt. Met behulp van zogenoemde conversion-trackings kan bovendien worden geanalyseerd of er, nadat een link is aangeklikt, een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen door u voor de newsletter af te melden. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

Als u geen analyse door Mailingwork wilt, moet u de newsletter afzeggen. Hiervoor stellen wij in elke newsletter een link ter beschikking.

De gegevens die u in verband met de newsletter bij ons hebt opgegeven, worden door ons opgeslagen totdat u zich uitschrijft voor de newsletter, en na de afzegging worden ze zowel door onze servers als door de servers van Mailingwork gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden opgeslagen (bijv. e-mailadressen in het gedeelte voor leden) blijven hierdoor onaangetast.

Meer informatie vindt u in de Privacybepalingen van Mailingwork op: https://mailingwork.de/datenschutz/


8. Doorgifte van uw gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens binnen de Strube D&S GmbH alsook de met ons verbonden ondernemingen. Deze ondernemingen alsook onze externe dienstverleners, die in opdracht van ons een gegevensverwerking uitvoeren, zijn in de zin van art. 28 AVG contractueel verplicht de persoonsgegevens conform de geldende voorschriften te behandelen. Indien deze ondernemingen met uw persoonsgegevens in contact komen, hebben wij door juridische, technische en organisatorische maatregelen alsook door regelmatige controles gegarandeerd, dat ze voldoen aan de voorschriften van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien u koppelingen van andere verantwoordelijken op onze website vindt (bijv. Google Maps, Google, Instagram) en klikt op de koppeling, gebruikt u de website rechtstreeks bij de respectieve verantwoordelijken, zodat onze Privacybepalingen niet van toepassing zijn op deze website.

In beginsel geven wij uw persoonsgegevens niet in een ander land of aan een internationale organisatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER) door. Indien wij in afzonderlijke gevallen uw gegevens wel op deze manier doorgeven, gebeurt dit alleen in andere landen waarvoor een besluit van de Europese Commissie waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard aanwezig is, of waarvan het gepast niveau van gegevensbescherming door geschikte of passende garanties (bijv. binding corporate rules of standaard contractuele clausules van de EU) is gegarandeerd.

Wij behouden ons het recht voor, uw persoonsgegevens over te dragen aan instanties die het recht hebben op informatie, als wij hier wettelijk of per rechterlijk besluit verplicht toe zijn.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet aan andere externe partijen doorgegeven.


9. Cookies

Op onze website wordt in zogenoemde cookies verschillende informatie opgeslagen, die een gebruikersvriendelijk gebruik van de toepassing mogelijk maken en het internetaanbod in zijn geheel effectiever vormgeven. Bovendien maakt de informatie die in een cookie is opgeslagen, het overbodig om herhaald formulieren in te vullen. De cookies die wij gebruiken, zijn tijdelijk en worden regelmatig gewist.

U kunt in uw browser zelf instellen of u de cookies van onze website accepteert en deze eventueel blokkeren. U kunt ook eenmaal geplaatste cookies op elk moment weer wissen. Verder kunt u zich laten informeren over de mogelijkheid om cookies te deactiveren in de instellingen van uw gekozen browser. Als u geen cookies accepteert, kan dit in individuele gevallen leiden tot een beperkt gebruik van onze website. Wij wijzen u erop dat u na het wissen van uw cookies ook geplaatste opt-outcookies opnieuw moet activeren.

Wij raden u aan de cookies en de zoekgeschiedenis regelmatig handmatig te wissen.

Wij maken onderscheid tussen technisch noodzakelijke cookies, voorkeuren, statistische cookies en marketingcookies. Technisch noodzakelijke cookies zijn cookies die het technisch mogelijk maken om de site te gebruiken. Technisch niet noodzakelijke cookies zijn alle cookies die worden gebruikt voor marketingdoeleinden en statistische doeleinden. De Strube D&S GmbH gebruikt hiervoor Google Ads en Facebook Insights.

De toestemming voor de gegevensverwerking door middel van cookies is vrijwillig en kan op elk moment via de volgende link worden ingetrokken of aangepast: Naar instellingen.

Uw toestemming heeft betrekking op het volgende domein: www.strube.net


10. Analyse van de website

Voor de optimalisering van de inhoud en het aanbod van onze website alsook voor de uitvoering van statistische analyses worden verschillende technische programma's gebruikt, die gegevens over het gedrag van de gebruikers van de website ook in geanonimiseerde vorm registreren.  Voor dit doel worden bijvoorbeeld gegevens over klikgedrag, duur van het bezoek, systeeminstellingen en afkomst van de bezoekers door het gebruik van analyse-software-cookies in de vorm van tekstbestanden verzameld. Voor deze analyses worden cookies op uw computer opgeslagen. Deze verzamelde gegevens kunnen op de servers van de exploitant van de analysetools worden opgeslagen. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker en niet samengevoegd met de persoonlijke gegevens van de gebruiker.

U kunt de installatie van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browser voorkomen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. In het volgende deel beschrijven wij gedetailleerd de analysetools die wij gebruiken.

De volgende analysetool wordt voor dit doel op onze website gebruikt:


11. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (‘Google'). De informatie die door de cookie over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de IP-anonimisering op deze website te activeren wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar afgekort. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om verdere, met het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google gekoppeld.

Als onderdeel van het gebruik van Google Analytics, gebruiken we ook de Google Signals-service. Dit is een functie van Google Analytics die ons in staat stelt om naast uw IP-adres aanvullende informatie te verzamelen (bijv. locatie, leeftijd, inkomen) wanneer u onze website bezoekt. De gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, worden gekoppeld aan uw Google-account. Dit betekent dat uw gebruikersgedrag op meerdere apparaten kan worden gevolgd. Alleen als u gepersonaliseerde reclame in uw Google-account hebt toegestaan, worden uw gebruikersgegevens, die bij Google zijn opgeslagen, in gebundelde en anonieme vorm met ons gedeeld. Hierdoor kunnen we gebruikersgroepen maken en u gerichtere reclame tonen. Door het gebruik van Google Signals kunnen we u niet precies als een individueel persoon identificeren. De doorgegeven gebruikersgegevens worden standaard na 26 maanden verwijderd

Als u niet akkoord gaat met het gebruik, kunt u de weergave van gepersonaliseerde reclame op elk gewenst moment uitschakelen in de instellingen van uw Google-account. U kunt de verwerking van uw gegevens in het kader van Google Analytics ook te allen tijde herroepen door uw cookie-instellingen aan te passen: Naar Instellingen.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics wordt uitgebreid met de code ‘anonymizeIp', om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenoemde IP-masking) te garanderen.

Rechtsgrond van de verwerking is art. 6 alinea 1 pagina 1 lid a AVG.

U kunt de verwerking van uw gegevens in het kader van Google Analytics op elk moment intrekken, door uw cookie-instellingen aan te passen: Naar Instellingen.


12. Google Ads

Op onze website maken we gebruik van de dienst Google Ads. Google Ads is een online-reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wij gebruiken hierbij de remarketing-functie van Google Ads. Met deze functie is het mogelijk dat wij u (als gebruiker van onze website) op andere websites binnen het displaynetwerk advertenties kunnen tonen die zijn gebaseerd op uw interesse. Om dit mogelijk te kunnen maken, wordt uw interactie op onze website geanalyseerd. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd voor welk aanbod u zich hebt geïnteresseerd. Voor deze procedure slaat Google een cookie in uw browser op. Via deze cookie worden uw bezoeken aan onze website geregistreerd. Dit dient vooral om de webbrowser op een bepaalde computer te identificeren en niet om u als persoon te identificeren. Er worden geen persoonsgegevens geregistreerd.

Indien u het gebruik van de cookies door Google wilt deactiveren, kunt u op de volgende link klikken en de plug-in die daar beschikbaar is gesteld, downloaden en installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Google op: http://www.google.com/privacy/ads/.

Bovendien gebruiken wij de conversion-tracking-functie van Google Ads. Hierbij wordt een cookie op uw eindtoestel geplaatst, zodra u klikt op een door Google geplaatste advertentie. Na 30 dagen verliezen de cookies hun geldigheid. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. De verzamelde informatie dient er in het bijzonder toe om een statistiek te kunnen opmaken voor klanten van Google Ads.

U kunt in uw browser zelf instellen of u de cookies van onze website accepteert en u kunt deze eventueel blokkeren. U kunt ook eenmaal geplaatste cookies op elk moment weer wissen. Verder kunt u zich laten informeren over de mogelijkheid om cookies te deactiveren in de instellingen van uw gekozen browser. Als u geen cookies accepteert, kan dit in individuele gevallen leiden tot een beperkt gebruik van onze website.

Bovendien kunt u de op interesse gebaseerde advertenties op Google alsook de op interesse gebaseerde Google-advertenties op het web in uw browser activeren. Daarvoor moet u op www.google.de/settings/ads de optie ‘uit’ activeren. U kunt ze ook deactiveren via http://www.aboutads.info/choices/ uitvoeren. Wij wijzen u erop dat u na het wissen van uw cookies ook geplaatste opt-outcookies opnieuw moet activeren.

Meer informatie over de instelingsmogelijkheden die u hiervoor hebt, alsook de gegevensbescherming bij Google, vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.


13. Google Web Fonts

Op onze website wordt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruikgemaakt van zogenoemde webfonts, die door Google worden verstrekt. Als u de site bezoekt, worden de benodigde webfonts in uw browsercache geladen. Dit is nodig om de teksten en lettertypes goed te kunnen weergeven.

Hiervoor maakt de browser die u gebruikt, verbinding met de servers van Google. Hierdoor verneemt Google dat via uw IP-adres onze website is bezocht. Google Web Fonts wordt gebruikt in het belang van een uniforme en aansprekende weergave van ons online aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 alinea 1 lid f AVG.

Als uw browser webfonts niet ondersteunt, wordt er een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.


14. Externe links

Wij verwijzen regelmatig naar externe links die op websites van derde partijen staan. Als dit niet duidelijk te zien is, wijzen wij u erop, dat het gaat om een externe link. We hebben geen invloed op de inhoud en de vormgeving van de websites van een externe aanbieder. Deze privacyverklaring heeft derhalve daarop geen betrekking.


15. IHD Kreditschutzverein (vereniging ter bescherming van kredietbelangen)

Bij de sluiting van overeenkomsten controleren wij regelmatig bij de opname van een nieuwe debiteur en in bepaalde gevallen, waarbij sprake is van een gerechtvaardigd belang, ook bij bestaande klanten, de kredietwaardigheid. Daarvoor werken wij samen met de IHD Kreditschutzverein e.V., Augustinusstraße 11B, 50226 Frechen, Duitsland, waarvan wij de benodigde gegevens ontvangen. Voor dit doel verstrekken wij uw naam en contactgegevens aan de IHD Kreditschutzverein e.V. De informatie volgens art. 14 AVG over de gegevensvetwerking die plaatsvindt bij de IHD Kreditschutzverein e.V., vindt u hier: https://www.ihd.de/datenschutz/.


16. Wedstrijd

U hebt de mogelijkheid om op onze Facebookpagina deel te nemen aan een wedstrijd. In het kader van deze acties kunnen voor de afhandeling eveneens persoonsgegevens (e-mailadres, naam, voornaam, adres) worden verzameld en opgeslagen. De persoonlijke informatie die u in het kader van zo'n actie aan ons verstrekt, wordt uitsluitend voor de afhandeling van de actie gebruikt (bijv. voor de vaststelling van de winnaar, het berichten van de winnaar en de prijsoverdracht). Na beëindiging van de actie worden de gegevens van de deelnemers gewist. Meer voorwaarden voor deelname vindt u op: https://www.strube.net/teilnahmebedingungen


17. Gegevensveiligheid

We hebben uitgebreide technische en organisatorische operationele veiligheidsmaatregelen genomen om de door u verzonden gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en misbruik door derden. Deze maatregelen voldoen aan de hoge wettelijke eisen van de nationale regelgeving en zijn altijd aangepast aan de huidige stand van de techniek.


18. Beschermingsrechten

Als belanghebbende hebt u de volgende rechten jegens ons op grond van artikel 15 t/m 22 AVG:

  • recht op informatie,
  • recht op rectificatie of wissing,
  • recht op beperking van de verwerking,
  • recht van bezwaar tegen de verwerking,
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Als u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van persoonsgegevens, kunt u deze op elk moment intrekken. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail: datenschutz@strube.net. U kunt ons ook per post of fax op de hoogte stellen van uw verzoek.

Daarnaast is er de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over onze verwerking van persoonsgegevens. De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die voor ons verantwoordelijk is, is ‘Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Duitsland’.


19. Opname, actualiteit en wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het hierboven beschreven gebruik van gegevens. De gegevensbeschermingsverklaring dateert van 22-12-2020 en is momenteel geldig. Vanwege de constante verdere ontwikkeling van onze website of de implementatie van nieuwe technologieën, kan het nodig zijn om deze verklaring inzake gegevensbescherming aan te passen aan de huidige status. Strube D&S GmbH behoudt zich daarom het recht voor om de verklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde voor de toekomst te wijzigen. Daarom moet u deze webpagina regelmatig bezoeken, om u te informeren over de actuele versie van onze Privacyverklaring.


Contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming van de Strube D&S GbmH:

Anna Bauer
LINET Services GmbH
Hinter dem Turme 12a
38114 Braunschweig
Duitsland

Of per e-mail: datenschutz@strube.net

 

Versie: 26-8-2021