Pylon mit Strube Logo

Dataintegritetspolicy

Tack för ditt besök på vår webbplats, och för ditt intresse av vårt företag. För oss har skyddet av dina uppgifter högsta prioritet. Med denna information om dataskyddet vill vi beskriva i vilka syften och i vilken omfattning som vi samlar in resp. behandlar dina personuppgifter vid användningen av vår webbplats, och hur vi skyddar din privatsfär när du lämnar dina uppgifter till oss.


1. Ansvarsåtagande

Strube D&S GmbH, Hauptstrasse 1, 38387 Söllingen, Tyskland, är operatör av denna webbplats och som registeransvarig enligt art. 4 avsn. 7 GDPR ansvarigt för att gällande dataskyddsbestämmelser följs.

Våra användares personuppgifter lagras och behandlas av oss med beaktande av relevanta föreskrifter, i synnerhet dataskyddsförordningen (GDPR), Bundesdatenschutzgesetz (tysk dataskyddslagstiftning) och Telemediengesetz (tysk telemedialagstiftning) i vid var tidpunkt gällande versioner. Alla personuppgifter samlas in endast för definierade, entydiga och rättmätiga ändamål, och sparas inte längre än nödvändigt.


2. Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter om personliga eller sakförhållanden för en bestämd eller bestämbar fysisk person (t.ex. namn, födelsedatum och kontaktuppgifter).


3. Webbplats

I princip kan vår webbplats användas utan att du uppger dina personuppgifter. Emellertid kan det krävas att du lämnar oss dina uppgifter för vissa tillämpningar av vår webbplats. Om du inte gör det, kan användningen av vår webbplats vara begränsad.

Så snart som du besöker vår webbplats lagrar våra webbservrar varje anrop temporärt i en loggfil. Härvid kan följande data registreras och lagras fram till den automatiska raderingen: bl.a. IP-adress, datum samt klockslag för anropet, överförda datamängder, meddelanden om resultat av anropet av sidorna, igenkänningsdata för använt läsar- och operativsystem, den webbsida varifrån anropet görs samt IP-adressen för din internetleverantör. Behandlingen av dessa data sker i syfte att möjliggöra användning av webbplatsen, systemsäkerhet, teknisk administration av nätinfrastrukturen samt optimering av webbplatsen. Detta skall betraktas som ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 m. 1 lit. f GDPR.


4. Övrig dataregistrering

Vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter (t.ex. förnamn, efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer) om det råder eller skall inledas ett affärsförhållande, t.ex. inom ramen för en prenumeration eller en beställning, samt vid innehållsmässig utformning och ändring av affärsförhållandet. Dessutom använder vi dina personuppgifter om du har lämnat dem till oss för registrering på vår webbplats och om du har samtyckt till att dina personuppgifter behandlas. Dessutom samlar vi in, lagrar och behandlar dina personuppgifter om du kontaktar oss via ansöknings- eller kontaktformulär, jobbportal och via e-post, om så krävs för handläggning av dina förfrågningar resp. korrespondens. De personuppgifter som samlas in av oss raderas omgående så snart de inte längre behövs i detta syfte, såvida inte lagstiftningen kräver annat.


6. Kontaktformulär

Om du använder vårt kontaktformulär och skickar en förfrågning via det till oss, kommer de angivna uppgifterna samt de kontaktuppgifter du har lämnat att lagras hos oss för handläggningen av förfrågningen och för ev. återkoppling. Uppgifterna vidarebefordras inte utan ditt samtycke.

Rättslig grund för databehandlingen av de uppgifter som lämnas i kontaktformuläret är ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR), som du ger genom att sätta kryss i rutan i kontaktformuläret. Du kan när som helst och utan att ange skäl återkalla detta samtycke via ovannämnd adress eller på elektronisk väg (t.ex. via e-post). Rättmätigheten hos den databehandling som har ägt rum fram till återkallandet berörs inte av återkallandet.

De data som anges i kontaktformuläret lagras hos oss fram tills att du begär radering, fram tills att ett återkallande lämnas in eller när syftet med datalagringen upphör (t.ex. vid en avslutad handläggning av ett ärende). De lagstadgade bestämmelserna, i synnerhet lagringstiderna, påverkas inte av detta.


7. Nyhetsbrev

På vår webbplats kan du registrera dig för vårt kostnadsfria nyhetsbrev. Det är endast din e-postadress som är en obligatorisk uppgift för utskicket av nyhetsbrevet. Du får gärna meddela oss även ditt namn. Om du meddelar oss ditt namn används dessa uppgifter för personanpassning av nyhetsbrevet. De data som du anger vidarebefordras inte till tredjepart.

För registreringen till vårt nyhetsbrev använder vi en s.k. Double-Opt-In-metod. Efter att din registrering har inkommit till oss skickar vi dig ett bekräftande e-postmeddelande till den e-postadress du har angivit, där vi ber dig bekräfta att du vill ha nyhetsbrevet. Om du inte klickar på den länk som finns i bekräftelse-e-postmeddelandet inom 24 timmar, raderas din registrering automatiskt.

Om du bekräftar att du vill ha nyhetsbrevet lagrar vi dina uppgifter tills att du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller återkallar ditt samtycke. Lagringen sker endast i syfte att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. Vid registrering och bekräftelse lagrar vi även dina IP-adresser samt tidpunkterna så att vi kan förhindra missbruk av dina personuppgifter.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till utskicket av nyhetsbrevet. Du kan ange ditt återkallande genom att klicka på den länk som finns i varje nyhetsbrev (se sidfoten) samt i bekräftelse-e-postmeddelandet för registrering, eller via e-post till datenschutz@strube.net.

Vid ditt återkallande eller vid avbeställning av nyhetsbrevet tas dina uppgifter bort från distributionslistan för nyhetsbrevet och raderas sedan fullständigt. Om vi har samlat in dina kontaktuppgifter från dig (namn och e-postadress) inom ramen för andra affärsrelationer gäller resp. lagringstider för dessa.


8. Utskick av nyhetsbrev via Mailingwork

Denna webbplats använder Mailingwork för utskicket av nyhetsbrev. Operatör är Mailingwork GmbH, Schönherrstrasse 8, byggnad 10d, ingång N, 09113 Chemnitz, Tyskland. Mailingwork är en tjänst med vilken nyhetsbrevsutskicket kan organiseras och analyseras. De data som har lämnats in från dig för nyhetsbrevsutskicket (t.ex. e-postadress) lagras på servrar tillhörande Mailingwork inom EU.

Våra nyhetsbrev som skickas ut med Mailingwork gör det möjligt för oss att analysera uppträdandet hos mottagarna av nyhetsbreven. Vi kan bl.a. analysera hur ofta mottagarna har öppnat nyhetsbrevsmeddelandet och hur ofta vilken länk man har klickat på i nyhetsbrevet. Med hjälp av s.k. Conversion Trackings kan vi också analysera om en i förväg definierad åtgärd (t.ex. köp av en produkt på vår webbplats) har vidtagits efter klickning på länken i nyhetsbrevet.

Databehandlingen sker på basis av ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. A GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Rättmätigheten hos den databehandling som har ägt rum fram till återkallandet berörs inte av återkallandet.

Om du inte önskar analys genom Mailingwork måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en länk för detta i varje nyhetsbrev.

De data som du har lämnat oss för att få nyhetsbrevet utskickat lagras av hoss fram tills att du avbeställer nyhetsbrevet och raderas efter avbeställning av nyhetsbrevet från våra servrar och från Mailingworks servrar. Data som har lagrats hos oss i andra syften (t.ex. e-postadresser för medlemssegmentet) påverkas inte av detta.

Mer information om Mailingworks dataskyddspolicy finns på: https://mailingwork.de/datenschutz/


9. Vidarebefordran av data

Vi använder dina personuppgifter inom Strube D&S GmbH samt hos våra associerade företag. Dessa företag och våra externa tjänsteleverantörer som utför databehandling på vårt uppdrag är enligt art. 28 GDPR skyldiga enligt avtal att behandla personuppgifterna enligt gällande föreskrifter. Om dessa företag kommer i kontakt med dina personuppgifter har vi genom rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder, samt genom regelbundna kontroller, säkerställt att dessa följer dataskyddslagstiftningen.

Om du hittar länkar från andra registeransvariga på vår webbplats (t.ex. Google Maps, Google, Instagram) och klickar på länkarna använder du webbplatsen direkt hos resp. registeransvarig så att våra dataskyddsbestämmelser inte gäller för denna webbplats.

I princip vidarebefordrar vi inte dina personuppgifter till ett tredjepartsland eller till en internationell organisation utanför EEC. Om vi i enskilda fall gör en sådan överföring sker den enbart till sådana tredjepartsländer för vilka det finns ett rimlighetsbeslut genom Europakommissionen, eller om en rimlig dataskyddsnivå har säkerställts genom lämpliga eller rimliga garantier (t.ex. Binding Corporate Rules eller EU-standardavtalsklausuler).

Vi förbehåller oss rätten att överföra dina personuppgifter till berättigade instanser om lagstiftningen eller ett domstolsbeslut kräver att så sker.

I princip vidarebefordras inte dina personuppgifter till andra tredjeparter.


10. Cookies

På vår webbplats lagras olika information i s.k. cookies som syftar till att göra hanteringen användarvänlig och att utforma webbplatsen på ett effektivt sätt. Dessutom behöver man inte fylla i formulär flera gånger tack vare data som lagrats i en cookie. De cookies som används av oss är tidsbegränsade och raderas regelbundet.

I din läsare kan du själv administrera sättandet av cookies från vår webbplats och spärra dem. Du kan även radera redan satta cookies när som helst. Du kan också ta reda på hur man kan deaktivera cookies i inställningarna i den läsare du har valt. Om du inte accepterar några cookies kan användningen av vår webbplats vara begränsad i det enskilda fallet. När du har raderat din cookie måste du ev. aktivera även satta Opt-Out-cookies på nytt.

Vi rekommenderar att du regelbundet raderar cookies och läsarhistoriken manuellt.

Vi skiljer mellan tekniskt nödvändiga cookies, preferenser och statiska samt marknadsförings-cookies. Tekniskt nödvändiga är de cookies som gör sidanvändningen tekniskt möjlig. Tekniska icke-nödvändiga cookies är alla de cookies som används i marknadsförings- och statistiksyften. Strube D&S GmbH använder i detta syfte Google Ads och Facebook-Insights.

Samtycket till databehandling med hjälp av cookies är frivilligt och kan när som helst återkallas resp. anpassas via denna länk: Anropa inställningar.

Ditt samtycke avser följande domäner: www.strube.net


11. Analys av webbplatsen

För optimering av innehållet och erbjudandet på vår webbplats samt för insamling av statistiska utvärderingar används olika tekniska program som registrerar uppgifter om uppträdandet hos användaren av webbplatsen, även i anonymiserad form. I det syftet samlas data in om klickmönster, besökets varaktighet, användarnas systeminställningar och ursprung genom användning av analysprogram-cookies i form av textfiler. För dessa utvärderingar lagras cookies i din dator. Dessa insamlade data kan lagras på servrar tillhörande analysverktygens operatörer. De insamlade uppgifterna används inte till att identifiera användaren som person och sammanställs inte med användarens övriga personuppgifter.

Du kan förhindra installationen av cookies med en inställning i din läsare. Vi vill dock hänvisa till att du i detta fall ev. inte kan använda samtliga funktioner på denna webbplats fullt ut. I detta avsnitt beskriver vi de analysverktyg som vi använder.

Följande analysverktyg används på vår webbplats i detta syfte:


12. Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC (”Google“). Den information om din användning av denna webbplats, vilken har genererats av cookien, skickas i regel till en Google-server i USA och kortas av där. Genom IP-anonymiseringen på denna webbplats avkortas först din IP-adress av Google inom EU-medlemsstaterna eller i andra EEC-stater. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och kortas av där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information till att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och för att leverera andra tjänster gentemot webbplatsoperatören vilka har samband med webbplats- och internetanvändningen. Den IP-adress som överförs från din läsare inom ramen för Google Analytics sammanställs inte med andra data från Google.

Mer information om användningsvillkor och dataskydd återfinns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. på https://www.google.de/intl/de/policies/. Vi vill hänvisa till att på denna webbplats har Google Analytics utökats med koden ”anonymizeIp“ i syfte att garantera en anonymiserad registrering av IP-adresser (s.k. IP-Masking).

Rättslig grund för behandlingen är art. 6 avsn. 1 m. 1 lit. a GDPR.

Du kan när som helst återkalla behandlingen av dina uppgifter inom ramen för Google Analytics genom att anpassa dina cookie-inställningar: Anropa inställningar.


13. Google Ads

På vår webbplats använder vi tjänsten Google Ads. Google Ads är ett online-reklamprogram tillhörande Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Härvid använder vi remarketing-funktionen från Google Ads. Med denna funktion kan vi presentera intressebaserade reklamannonser för dig (som användare av vår webbplats) på andra webbplatser inom displaynätverket. För att vi skall kunna göra det analyseras ditt interagerande på vår webbplats. Exempelvis ser vi vilka erbjudanden du har intresserat dig för. För denna process lagrar Google en cookie i din webbläsare. Via denna cookie registreras dina besök på vår webbplats. Detta syftar framför allt till att identifiera webbläsaren i en viss dator och inte till att identifiera din person. Personuppgifter lagras inte.

Om du vill deaktivera användningen av cookies genom Google kan du klicka på denna länk och ladda ned och installera den plug-in som finns där: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Mer information återfinns i dataskyddspolicyn från Google på: http://www.google.com/privacy/ads/.

Därutöver använder vi conversion-tracking-funktionen från Google Ads. Härvid lagras en cookie i din enhet så snart som du klickar på en annons som visas av Google. Efter 30 dagar förlorar cookies sin giltighet. Cookies innehåller inga personuppgifter och syftar inte till att identifiera personer. Den inhämtade informationen används i synnerhet till att skapa statistik för Google Ads-kunder.

I din läsare kan du själv administrera sättandet av cookies från vår webbplats och spärra dem. Du kan även radera redan satta cookies när som helst. Du kan också ta reda på hur man kan deaktivera cookies i inställningarna i den läsare du har valt. Om du inte accepterar några cookies kan användningen av vår webbplats vara begränsad i det enskilda fallet.

Dessutom kan du deaktivera intressebaserade annonser på Google samt de intressebaserade Google-annonserna på nätet i din läsare. Du måste då gå in på http://www.google.de/settings/ads och aktivera skärmknappen ”Av“ eller göra deaktiveringen på http://www.aboutads.info/choices/. När du har raderat din cookie måste du ev. aktivera även satta Opt-Out-cookies på nytt.

Mer information om dina inställningsmöjligheter och om dataskyddet hos Google återfinns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.


14. Google Web Fonts

För en enhetlig presentation av fonter använder vår webbplats s.k. Web Fonts som tillhandahålls av Google. Vid anrop läser platsen in erforderliga Web Fonts i läsar-cache-minnet. Detta är nödvändigt för att texter och fonter skall kunna visas korrekt.

I det syftet ansluter den använda läsaren till Googles servrar. Google får då kännedom om att vår webbplats har anropats via din IP-adress. Användningen av Google Web Fonts äger rum i intresset av en enhetlig och tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta är ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

Om din läsare inte stödjer Web Fonts används en standardfont från din dator.

Mer information om Google Web Fonts återfinns på https://developers.google.com/fonts/faq samt i dataskyddspolicyn från Google: https://www.google.com/policies/privacy/.


15. Externa länkar

Vi länkar då och då till externa länkar som finns på webbplatser tillhörande tredjepart. Om detta inte är uppenbart informerar vi om att det rör sig om en extern länk. Vi har inget inflytande på innehållet och utformningen av externa operatörers sidor. Därför gäller denna dataskyddspolicy inte dessa.


16. IHD Kreditschutzverein (kreditskyddsförening)

Vid avtalstecknande, vid uppläggning av nya kunder och i särskilda fall där berättigat intresse föreligger, även vid befintliga kunder, kontrollerar vi kreditvärdigheten. I det syftet samarbetar vid med IHD Kreditschutzverein e.V., Augustinusstrasse 11B, 50226 Frechen, Tyskland, från vilka vi erhåller erforderliga data. I detta syfte skickar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter till IHD Kreditschutzverein e.V. Informationen enligt art. 14 GDPR för den databehandling som äger rum inom IHD Kreditschutzverein e.V. återfinns här: https://www.ihd.de/datenschutz/.


17. Tävlingar

På vår Facebook-websida kan du deltaga i tävlingar. Inom ramen för dessa åtgärder kan personuppgifter samlas in och lagras för handläggningen (e-postadress, efternamn, förnamn, adress). De personuppgifter som skickas från dig till oss inom ramen för en sådan åtgärd används endast för handläggning av åtgärden (t.ex. för dragning av vinnare, information om vinster och utskick av vinster). När åtgärden har avslutats raderas deltagarnas uppgifter. Ytterligare deltagandevillkor återfinns här: https://www.strube.net/teilnahmebedingungen


18. Datasäkerhet

Som skydd mot obehörig åtkomst av de uppgifter du har lämnat samt mot missbruk genom tredjepart har vi vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i vårt företag. Dessa åtgärder uppfyller de strikta lagbestämmelserna i nationella föreskrifter och anpassas kontinuerligt till senaste tekniska rön.


19. Berörd persons rättigheter

Som berörd person har du följande rättigheter gentemot oss enligt art. 15 till 22 GDPR:

  • Rätt till information,
  • Rätt till rättelse eller radering,
  • Rätt till begränsning av behandlingen,
  • Rätt till protest mot behandlingen,
  • Rätt till dataöverförbarhet.

Om du har givit oss ett samtycke till användning av personuppgifter kan du när som helst återkalla det. Skicka då ett meddelande via e-post till datenschutz@strube.net. Eller kontakta oss via post eller fax.

Dessutom kan man lämna in en invändning hos en datatillsynsmyndighet avseende vår behandling av personuppgifter. Den myndighet som gäller för oss är ”Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstrasse 5, 30159 Hannover Tyskland“.


20. Inkluderande, aktualitet och ändring av dataskyddspolicyn

I och med användningen av vår webbplats förklarar du dig införstådd med den dataanvändning som beskrivs ovan. Dataskyddspolicyn är daterad 22 december 2020 och giltig idag. Genom den löpande vidareutvecklingen av vår webbplats eller genom implementering av nya teknologier kan det bli nödvändigt att anpassa denna dataskyddspolicy till aktuella förhållanden. Strube D&S GmbH förbehåller sig därför rätten att när som helst, med verkan framåt i tiden, ändra dataskyddspolicyn. Därför bör du besöka denna websida regelbundet så att du håller dig informerad om den aktuella versionen av policyn.


Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig inom Strube D&S GmbH:

Anna Bauer
c/o BEL NET GmbH
Christian-Pommer-Str. 23
38112 Braunschweig
Tyskland

Eller via e-post till: datenschutz@strube.net

 

Utgåva: 26 augusti 2021